วิสัยทัศน์ พันธกิจ


วิสัยทัศน์  โรงเรียนบ้านห้วยอาลัย    

รักความเป็นไทย ร่วมใจบริหาร สืบสานภูมิปัญญา พัฒนาสู่อาเซียน

พันธกิจ  โรงเรียนบ้านห้วยอาลัย

               จัดการศึกษาระดับปฐมวัยกลุ่มอายุ ๔-๕ ปี  และจัดการศึกษาระดับการศึกษาภาคบังคับ  ในเขตบริการอย่างทั่วถึง  มีคุณภาพและพัฒนาสู่มาตรฐาน  ตามยุทธศาสตร์การดำเนินการให้บรรลุตามพันธกิจ จัดการศึกษาสนองนโยบายทางราชการ  เป็นไปตามข้อกำหนดของหลักสูตรและความต้องการของท้องถิ่น  มุ่งหวังให้นักเรียนมีความรู้   คู่คุณธรรม   โดยโรงเรียนมียุทธศาสตร์  เป้าประสงค์และกลยุทธ์  ในการดำเนินงาน  ดังนี้

ยุทธศาสตร์ คือ   การสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เป้าประสงค์  เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ ๑  สร้างความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาปฐมวัยและภาคบังคับ

กลยุทธ์ที่ ๒  เร่งปฏิรูปการศึกษาและระบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

กลยุทธ์ที่ ๓  สร้างสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ วิจัยและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้แบบบูรณาการ

กลยุทธ์ที่ ๔  จัดกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างเด็กให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต


Comments