ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐาน

๑. ข้อมูลทั่วไป

           ๑.๑ ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยอาลัย ที่ตั้ง หมู่ ๓ บ้านห้วยอาลัย  ถนนชมน้อย ห้วยผักกูด    ตำบลชมเจริญ           อำเภอปากชม    จังหวัดเลย   โทรศัพท์   ๐-๔๒๘๗-๐๒๙๕  รหัสไปรษณีย์    ๔๒๑๕๐

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

           ๑.๒  เปิดสอนตั้งแต่ระดับ  ปฐมวัย  ถึงระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น

           ๑.๓ มีเขตพื้นที่บริการ     ได้แก่  บ้านห้วยอาลัย  หมู่  ๓ 

๒. ข้อมูลด้านการบริหาร

           ๒.๑  ชื่อ สกุลผู้บริหาร  นายถาวร  สืบผาง   วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท  ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ค.ม.)  วิชาเอกการบริหารการศึกษา  ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่  วันที่ ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๒๖  จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา  ๓   เดือน

           ๒.๒ ผู้ช่วยผู้บริหาร (ที่ได้รับแต่งตั้ง)       -         คน

           ๒.๓ ประวัติโดยย่อ  คำขวัญและวัตถุประสงค์เฉพาะของสถานศึกษา

 

               ๑.  ประวัติโดยย่อ

                โรงเรียนบ้านห้วยอาลัย  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓  บ้านห้วยอาลัย ตำบลชมเจริญ  อำเภอปากชม  จังหวัดเลย  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ โดยมีต้นอินทนิลเป็นต้นไม้ประจำโรงเรียน และเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย  (อนุบาลปีที่ ๑-๒)  และช่วงชั้นที่ ๑ ๓  เป็นโรงเรียนที่ให้บริการจัดการศึกษาจนจบการศึกษาภาคบังคับแก่เด็กในเขตบริการ  คือ  หมู่ที่ ๓  บ้านห้วยอาลัย  มีข้าราชการครู  ๑๑  พนักงานราชการ ๓  คน ครูอัตราจ้าง  ๑  ครูธุรการ  ๑ คน และช่างคุรุภัณฑ์  ๑  คน   รวม  ๑๗   คน จำนวนนักเรียนประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๖  จำนวน  ๑๔๑  คน  ชาย  ๘๓  คน หญิง  ๖๘ คน  อยู่ห่างจากตัวอำเภอปากชมไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ ๔๔  กิโลเมตร  ห่างจากสำนักงานเขตื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ประมาณ ๖๐  กิโลเมตร  ราษฎรส่วนใหญ่มีอาชีพทำการเกษตร เช่น ทำไร่ข้าวโพด  ไร่มันสำปะหลัง  ยางพารา   สภาพเศรษฐกิจปานกลาง  รายได้เฉลี่ยไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศในแต่ละปี

Comments