ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านห้วยอาลัย  ที่อยู่ หมู่ ๓  บ้านห้วยอาลัย  ถนนชมน้อย ห้วยผักกูด  ตำบลชมเจริญ  อำเภอปากชม  จังหวัดเลย  รหัสไปรษณีย์  ๔๒๑๕๐  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต ๑  โทรศัพท์ ๐-๔๒๐๓-๙๒๗๔  เปิดสอนระดับชั้น อนุบาล ๑  ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓  โดยมีต้นอินทนิลเป็นต้นไม้ประจำโรงเรียน เป็นโรงเรียนที่ให้บริการจัดการศึกษาจนจบการศึกษาภาคบังคับแก่เด็กในเขตพื้นที่บริการ คือ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยอาลัย อยู่ห่างจากตัวอำเภอปากชมไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ ๔๔  กิโลเมตร ห่างจากสำนักงานเขตื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ประมาณ ๖๐  กิโลเมตร ราษฎรส่วนใหญ่มีอาชีพทำการเกษตร เช่น ทำไร่ข้าวโพด ไร่มันสำปะหลัง ยางพารา สภาพเศรษฐกิจปานกลาง รายได้เฉลี่ยไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศในแต่ละปี

Comments