หลักสูตรสถานศึกษา

หลักสูตรโรงเรียนบ้านห้วยอาลัย พุทธศักราช 2562 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศ7กษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551โครงสร้างเวลาเรียนของโรงเรียนบ้านห้วยอาลัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

 

 

รายวิชา/กิจกรรม

เวลาเรียน (เดิม)

(ชม./ปี)

เวลาเรียน (ปรับใหม่)

(ชม./ปี)

รายวิชาพื้นฐาน (840 ชม.)

   ท 1...101 ภาษาไทย

200

200

   ค 1...101 คณิตศาสตร์

200

200

   ว 1...101 วิทยาศาสตร์

80

80

   ส 1...101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

               (เน้นภูมิศาสตร์)

80

40

   ส 1...102 ประวัติศาสตร์

40

40

   พ 1101 สุขและพลศึกษา

80

40

   ศ 1...101 ศิลปะ

80

40

   ง 1...101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี

40

40

   อ 1...101 ภาษาอังกฤษ

40

160

รวมเวลาเรียน (รายวิชาพื้นฐาน)

840

840

รายวิชาเพิ่มเติม (80 ชม.)

   ส 1...231 หน้าที่พลเมือง

40

40

   อ 1...201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

-

40

   ง 1...201 คอมพิวเตอร์

40

-

รวมเวลาเรียน (รายวิชาเพิ่มเติม)

80

80

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (120 ชม.)

   - กิจกรรมแนะแนว

40

40

   - ลูกเสือ/เนตรนารี

40

40

   - ชุมนุม

30

30

   - กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ

10

10

รวมเวลาเรียน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

120

120

รวมเวลาเรียนตลอดปีการศึกษา

1,040

1,040

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างเวลาเรียนของโรงเรียนบ้านห้วยอาลัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

 

 

รายวิชา/กิจกรรม

เวลาเรียน (เดิม)

(ชม./ปี)

เวลาเรียน (ปรับใหม่)

(ชม./ปี)

รายวิชาพื้นฐาน (840 ชม.)

   ท 1...101 ภาษาไทย

160

-

   ค 1...101 คณิตศาสตร์

160

-

   ว 1...101 วิทยาศาสตร์

80

-

   ส 1...101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

               (เน้นภูมิศาสตร์)

80

-

   ส 1...102 ประวัติศาสตร์

40

-

   พ 1101 สุขและพลศึกษา

80

-

   ศ 1...101 ศิลปะ

80

-

   ง 1...101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี

80

-

   อ 1...101 ภาษาอังกฤษ

80

-

รวมเวลาเรียน (รายวิชาพื้นฐาน)

840

-

รายวิชาเพิ่มเติม (80 ชม.)

   ส 1...231 หน้าที่พลเมือง

40

-

   ง 1...201 คอมพิวเตอร์

40

-

รวมเวลาเรียน (รายวิชาเพิ่มเติม)

80

-

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (120 ชม.)

   - กิจกรรมแนะแนว

40

-

   - ลูกเสือ/เนตรนารี

40

-

   - ชุมนุม

30

-

   - กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ

10

-

รวมเวลาเรียน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

120

-

รวมเวลาเรียนตลอดปีการศึกษา

1,040

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างเวลาเรียนของโรงเรียนบ้านห้วยอาลัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

 

 

รายวิชา/กิจกรรม

เวลาเรียน (เดิม)

(ชม./ปี)

เวลาเรียน (ปรับใหม่)

(ชม./ปี)

รายวิชาพื้นฐาน (880 ชม.)

   ท 1...101 ภาษาไทย

 

-

   ค 1...101 คณิตศาสตร์

 

-

   ว 1...101 วิทยาศาสตร์

 

-

   ส 1...101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

               (เน้นภูมิศาสตร์)

 

-

   ส 1...102 ประวัติศาสตร์

 

-

   พ 1101 สุขและพลศึกษา

 

-

   ศ 1...101 ศิลปะ

 

-

   ง 1...101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

-

   อ 1...101 ภาษาอังกฤษ

 

-

รวมเวลาเรียน (รายวิชาพื้นฐาน)

880

-

รายวิชาเพิ่มเติม (200 ชม.)

   ส 1...231 หน้าที่พลเมือง

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

-

รวมเวลาเรียน (รายวิชาเพิ่มเติม)

200

-

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (120 ชม.)

   - กิจกรรมแนะแนว

40

-

   - ลูกเสือ/เนตรนารี

40

-

   - ชุมนุม

30

-

   - กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ

10

-

รวมเวลาเรียน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

120

-

รวมเวลาเรียนตลอดปีการศึกษา

 

 

 

Ċ
โรงเรียนบ้านห้วยอาลัย อำเภอปากชม,
5 ส.ค. 2562 21:42
Comments