การบริหารงบประมาณรายจ่าย

แผนการบริหารงบประมาณรายจ่าย    

โรงเรียนบ้านห้วยอาลัย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต  1

ปีการศึกษา  2561

 

ที่

โครงการ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

                       งานบริหารวิชาการ

1

ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

20,000

นายไกรราศ  ปังคะบุตร

 

2

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกห้องเรียน

-          ห้องวิทย์

-          ห้องคอมฯ

-          ห้องปฏิบัติการทางภาษา

-          ห้องเรียนจำนวน  11  ห้อง

 

 

36,000

 

 

นายไกรราศ  ปังคะบุตรนางสาวกิรติกา  ศรพรหม 

 

 

3

ห้องสมุด  3D

20,000

นางเนาวรัตน์  มนตรี และนางสาวนิตยา  สมเกียรติยศ

 

4

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

100,000

นายไกรราศ  ปังคะบุตร นางสาวกิรติกา  ศรพรหม 

 

5

นิเทศภายใน

1,000

นางสาวจารุณี  วันทาแก้ว

 

6

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารี

15,000

นายอามร  หงษ์ทอง 

นางสาวศุลินพร  ท้าวจันทร์

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

7

ส่งเสริมคุณธรรม  และจริยธรรม

5,000

นายพิทักษ์  กินรีโดน

 

8

ส่งเสริมความเป็นเลิศทางกีฬา

50,000

นายพิทักษ์  กินรีโดน

 

9

ICT  เพื่อการเรียนรู้

24,000

นางสาวกิรติกา  ศรพรหม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รวม

271,000

 

 

                  งานบริหารงบประมาณ

1

ปรับปรุงและพัฒนาพัสดุ

8,000

นางสาวศุลินพร  ท้าวจันทร์

 

 

2

ปรับปรุง  ซ่อมแซมพัสดุและครุภัณฑ์

25,000

นายอามร  หงษ์ทอง

 

3

เรียนฟรี  15  ปี  อย่างมีคุณภาพ

248,948

นางสาวจารุณี  วันทาแก้ว

นางเนาวรัตน์  มนตรี

เรียนฟรี

รวม

33,000

 

 

                     งานบริหารงานบุคคล

1

สร้างขวัญและกำลังใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

6,000

นางสาวศุลินพร  ท้าวจันทร์

 

2

พัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

25,000

นางสาวจารุณี  วันทาแก้ว

 

รวม

 

31,000

 

 

                งานบริหารทั่วไป

1

ทัศนศึกษา

50,200

นางสาวจิรัชญา  ทาเทพ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

2

โรงเรียนสีขาว

6,000

นายพิทักษ์  กินรีโดน

 

3

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

5,000

นายพิทักษ์  กินรีโดน

นายมนัสพงษ์  พัดสร้อย

 

4

ส่งเสริมสุขภาพ

5,000

นางสาวจิรัชญา  ทาเทพ

นางสาวสุพรรณี  อดทน

 

5

สัมพันธ์ชุมชน

5,000

นายพิทักษ์  กินรีโดน

นายมนัสพงษ์  พัดสร้อย

 

6

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่

13,000

นายมนัสพงษ์  พัดสร้อย

 

7

อาหารกลางวัน

294,000

นางสาวสุพรรณี  อดทน

อปท.

8

วันสำคัญ

-          วันไหว้ครู

-          วันสุนทรภู่

-          วันภาษาไทย

-          วันอาสาฬหบูชา+เข้าพรรษา

 

-          วันแม่แห่งชาติ

 

-          วันลอยกระทง

 

-          วันพ่อแห่งชาติ

-          วันคริสมาสต์

 

-          วันเด็ก

 

3,000

3,000

3,000

5,000

 

8,000

 

3,000

 

1,000

4,000

 

10,000

 

รวม  40,000

นางสาวจิรัชญา  ทาเทพ

นางสาวพรสุดา  สอนเฒ่า

นางเนาวรัตน์  มนตรี

นางสาวนิตยา  สมเกียรติยศ

นายพิทักษ์  กินรีโดน ,

นางสาวกิรติกา  ศรพรหม

นางสาวนิตยา  สมเกียรติยศ ,นางสาวพรสุดา  สอนเฒ่า

นางสาวจิรัชญา  ทาเทพ   นางสาวสุพรรณี  อดทน

นางสาวกิรติกา  ศรพรหม

นายไกรราศ  ปังคะบุตร

นางสาวพรสุดา  สอนเฒ่า

นางสาวกุลธิดา  รัตนมงคล

นายมนัสพงษ์  พัดสร้อย

นายพิทักษ์  กินรีโดน

 

 

9

ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ

5,000

นายพิทักษ์  กินรีโดน

นางสาวจิรัชญา  ทาเทพ

นางสาวสุพรรณี  อดทน

 

10

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

3,000

นายอามร  หงส์ทอง

ช่างไฟฟ้า

 

11

ปรับปรุงภูมิทัศน์

18,800

นายอามร  หงษ์ทอง

นายมนัสพงษ์  พัดสร้อย

ช่างไฟฟ้า

 

รวม

151,000

 

 

รวมทั้งสิ้น

486,000

 

 

 

Ċ
โรงเรียนบ้านห้วยอาลัย อำเภอปากชม,
15 ส.ค. 2562 01:00
Comments